Databeskyttelse (GDPR)

1.DATAANSVAR

1.1.
Advokathuset Eegholm er forpligtet til overordnet at sikre beskyttelsen af fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de personoplysninger, vi er i besiddelse af. Dette gælder såvel oplysninger fra klienter, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi lægger vægt på den fortsatte overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning samt ikke mindst databeskyttelsesforordningen.

1.2.
Advokathuset Eegholm er dataansvarlig i forbindelse med levering af advokatydelser, herunder konsulent- og rådgivningsydelser.

Vores oplysninger:

Advokathuset Eegholm ApS
CVR-nr. 19423581
Kampmannsgade 12
7400 Herning

1.3.
I situationer, hvor vi anses som databehandler, hvilket vi for eksempel vil være, når vi behandler personoplysninger på vegne af vores klienter efter anmodning fra denne, vil vi indgå en særskilt databehandleraftale med den pågældende, der således betragtes som den dataansvarlige. I så tilfælde agerer vi efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til databehandleraftalen.

1.4.
Nærværende udgør Advokathuset Eegholms databeskyttelsespolitik og indeholder alene oplysninger om vores behandling af personoplysninger i de situationer, hvor vi er dataansvarlige. Databeskyttelsespolitikken, som den fremgår nedenfor, finder ikke anvendelse, hvor vi anses som databehandler.

2.BEHANDLINGSAKTIVITETER

2.1.
Advokathuset Eegholm indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores klienter. Vi indsamler til hver en tid kun de personoplysninger, som konkret vurderes at være nødvendige og relevante i forhold til de aftalte formål og i overensstemmelse med opgaven. Vi anmoder om, at du alene deler personoplysninger med os, hvor det er strengt nødvendigt til varetagelse af relevante formål. Selskabsoplysninger er ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen.

2.1.1.
Advokathuset Eegholm indsamler i forbindelse med samarbejdet med vores klienter almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Udgør vores klient en juridisk person, vil vi til tider indsamle oplysninger på ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner. Vi forbeholder os retten til at til hver en tid indsamle og behandle oplysninger på såvel juridiske som private personer, såfremt de er offentligt tilgængelige. Indsamlede oplysninger behandles altid i henhold til nærværende databeskyttelsespolitik.

2.1.2.
Advokathuset Eegholm er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Derfor behandler vi i nødvendigt og/eller relevant omfang oplysninger, som bl.a. fremgår af pas og kørekort, herunder cpr-nr., i henhold til hvidvasklovens kundekendskabsprocedure, i henhold til §§ 11-21, herunder særligt § 11, stk. 1, nr. 1, litra a.

I de situationer vi indhenter udskrift eller kopi af pas eller kørekort, cpr-nr., lægelige og medicinske oplysninger, oplysninger om straffeforhold, fagforeningsmæssige forhold og andre personfølsomme oplysninger, sker dette kun, hvis det konkret anses for relevant og/eller er lovpligtigt for Advokathuset Eegholm, for at vi kan varetage opgaven som advokat for klienten.

2.2.
Formålet med og grundlaget for behandlingen af personoplysninger er at varetage opgaven for klienten med respekt for gældende regler og lovgivning, og at vi kan udføre det opdrag, vi som advokater har påtaget os i relation til klienten, og/eller det hverv vi som advokater har påtaget os overfor eller er udmeldt til af retten og/eller andre offentlige instanser eller andre opgaver, vi som advokater på anden måde måtte have påtaget os.

2.3.
Advokathuset Eegholm indsamler og behandler endvidere personoplysninger i nødvendigt og/eller relevant omfang i forbindelse med samarbejdet med leverandører og samarbejdspartnere.

2.4.
Advokathuset Eegholm kan indsamle og behandle personoplysninger i forbindelse med besøg på vores kontor, herunder i forbindelse med afholdelsen af møder.

2.5.
Advokathuset Eegholm indsamler og behandler ikke personoplysninger i forbindelse med besøg på vores hjemmeside (www.adv-eegholm.dk), medmindre andet særskilt angives.

2.6.
Cookies:
Advokathuset Eegholm anvender som udgangspunkt ikke selv cookies, der opbevarer eller foretager registrering af brugen af vores hjemmeside (www.adv-eegholm.dk). Vi kan ikke drages til ansvar, såfremt tredjemand som følge af brugerens egen adfærd, et program eller andet anvendes af brugeren, eller tilsvarende forhold medfører en registrering, lagring eller brug af oplysninger om brugerens adfærd på vores hjemmeside. Cookies kan ikke anvendes til at identificere besøgende som personer og giver alene generelle oplysninger omkring besøgende.

3.SIKKERHED

3.1.
Vi har høje standarder for sikkerhed, særligt når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Advokathuset Eegholm har fastlagt interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til de krævede standarder samt opfylder kravene til implementering af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi evaluerer løbende de gældende politikker processer, systemer og fremgangsmåder, således at sikkerheden kontinuertligt optimeres og forbedres.

4.KILDER

4.1. De oplysninger, som vi indsamler, kommer enten direkte fra dig eller fra tredjemand, såsom en klient, retten eller andre offentlige myndigheder.
5.VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

5.1.Advokathuset Eegholm videregiver i visse tilfælde personoplysninger, når der eksisterer et berettiget og hjemlet grundlag herfor. Udgangspunktet vil til hver en tid være, at Advokathuset Eegholm ikke videregiver personoplysninger, og at dette alene sker, hvor vi er forpligtet til at gøre dette, eller som et naturligt led i vores virke som advokat og opdrag, såsom ved retssager, der behandles ved domstolene.

5.2.
Videregivelse vil i visse situationer kunne ske til andre professionelle rådgivere, som advokater og revisorer, hvor der findes at være et relevant og sagligt grundlag herfor.

6.OPBEVARING & SLETNING

6.1.Advokathuset Eegholm behandler alene personoplysninger indtil behandlingen heraf ikke længere kan anses for at have et relevant eller sagligt formål.

Vi er dog i henhold til lovgivningen underlagt en opbevaringspligt, ligesom vi udover forældelsesbestemmelser vedrørende rådgiveransvar er forpligtet til at opbevare visse oplysninger. Opbevaringsperioden er derfor indtil 10 år, hvorefter der vil blive taget skridt til sletning af personoplysningerne, såfremt der ikke længere forefindes et sagligt eller relevant formål, eller i øvrigt såfremt oplysningerne anses for tilstrækkeligt anonymiserede, hvorfor den fortsatte opbevaring og behandling må anses for ubetænkelig.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes i udgangspunktet derefter.

7.DINE RETTIGHEDER

7.1.
Advokathuset Eegholm er som dataansvarlig forpligtet til at opfylde dine rettigheder som følger.

7.2.
Du kan kontakte Advokathuset Eegholm og i visse situationer få oplyst, hvilke personoplysninger Advokathuset Eegholm behandler om dig. Dine rettigheder til indsigt afhænger dog af Advokathuset Eegholms tavshedspligt som advokater. Du vil kunne få berigtiget forkerte eller mangelfulde personoplysninger.

7.3.
Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Såfremt du ønsker personoplysninger om dig slettet, vil Advokathuset Eegholm vil herefter uden unødigt ophold afslutte behandlingen af disse. Sletning vil dog kun ske, såfremt det ikke strider mod vores opbevaringspligt, jf. bemærkningerne herom under pkt. 6.

7.4.
Hvis vores behandling og opbevaring af din personoplysninger beror på dit samtykke, kan du frit og på ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke. Advokathuset Eegholm vil herefter uden unødigt ophold afslutte behandlingen af disse. Sletning vil dog kun ske, såfremt det ikke strider mod vores opbevaringspligt, jf. bemærkningerne herom under pkt. 6. Såfremt tilbagekaldelsen af dit samtykke medfører, at vi enten slet ikke eller ikke længere på behørig vis kan varetage din sag, og du herved enten risikerer at lide eller lider et retstab, bærer Advokathuset Eegholm intet ansvar herfor.

7.5.
Ønsker du at gøre brug af din ret til dataportabilitet, er du velkommen til at kontakte Advokathuset Eegholm på de nedenfor anførte kontaktoplysninger.

7.6.
Advokathuset Eegholm overfører ikke persondata til lande uden for EU/EØS.

8.KLAGE

8.1.Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du fremsende en e-mail med baggrunden herfor til vores e-mail: post@adv-eegholm.dk. Vi vil behandle klagen indenfor rimelig tid og vende tilbage.

8.2.
Du kan også klage over Advokathuset Eegholm og vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Se hertil yderligere information på datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

9.KONTAKTOPLYSNINGER

9.1.Såfremt du har spørgsmål eller ønsker at benytte dine rettigheder, kan vi kontaktes på e-mail: post@adv-eegholm.dk. Angiv venligst i emnefeltet, at henvendelsen vedrører Databeskyttelse, Databeskyttelsespolitik eller Privatlivspolitik. Vi kan også kontaktes på telefonnr. 97 12 66 00.

Advokathuset Eegholm

Databeskyttelsespolitikken er opdateret senest den 17. august, 2021.