Forældreansvarssager

Forældreansvarssager

I dette indlæg vil vi stille skarpt på nogle væsentlige aspekter, som du og din partner skal tage stilling til, hvis I skal skilles eller går fra hinanden, og I har fælles børn. Det er oftest bopæl, samvær og forældremyndigheder, som giver anledning til konflikter mellem forældre i forbindelse med skilsmisse.

Familieretshuset

En skilsmissesag, der involverer børn, starter som udgangspunkt i Familieretshuset, hvor den bliver visiteret ud fra kompleksitet i henholdsvis grøn, gul eller rød kategori.

Generelt gælder det, at Familieretshuset ikke blander sig, hvis I selv kan nå til enighed. I så fald skal jeres aftale blot registreres. Kan I ikke nå til enighed om alle de relevante forhold, vil Familieretshuset forsøge at hjælpe jer med at nå til enighed, og hvis ikke det lykkes, vil sagen blive oversendt til Familieretten, som så skal træffe afgørelse.

Det er sædvanligt, at Familieretshuset i processen indhenter yderligere oplysninger fra jer, indkalder til mæglingsmøder, hvor I kan få lov at udtale jer, og hvor en sagsbehandler forsøger at hjælpe jer med at nå til enighed om en løsning. Én af Familieretshusets væsentligste opgaver er at belyse sagen fra alle relevante perspektiver.

Familieretshuset træffer ikke endelige afgørelser i sagen; men vil forsøge at mægle en løsning mellem jer. Til gengæld vil Familieretshuset træffe midlertidige afgørelser om foreløbig bopæl og kontaktbevarende samvær, hvis der anmodes herom­.

Vi bistår gerne i sager ved Familieretshuset. Du har altid ret til at lade dig repræsentere af en advokat ved Familieretshuset. Hovedreglen er dog, at vores bistand ydes for din regning, idet det normalt ikke er muligt med beskikkelse under sager i Familieretshuset. Beskikkelse betyder, at staten betaler vores regning. Du er altid velkommen til at kontakte Advokathuset Eegholm for at høre nærmere om dine muligheder for advokatbistand.

De grønne sager

De grønne sager er sager, der af Familieretshuset anses som enkle sager, hvor sagens parter er enige. Det kan fx være sager, hvor man i enighed registrerer bopæl eller faderskab og medmoderskab, eller ved anmeldelser af aftaler om forældremyndighed.

De gule sager

De gule sager er mindre enkle sager. Det kan være sager vedrørende forældremyndighed, midlertidigt kontaktbevarende samvær, klager over midlertidige afgørelser om forældremyndighed eller bopæl.

De røde sager

De røde sager er omfattet af forældreansvarsloven og betegnes som komplekse. Kategorisering som rød sag følger normalt af et højt konfliktniveau. I særlige tilfælde kan registrering under rød kategori medføre, at advokatbistand under sagens behandling ved Familieretshuset ydes for statens regning.

Bopæl

Som bopælsforælder har man retten til at bestemme, hvor barnet skal bo. Den forælder, der har bopælsretten, kan frit flytte barnet inden for Danmarks grænser. Dog skal barnets anden forælder varsles mindst 6 uger inden flytning af adresse. Det er muligt at have delt bopæl; men barnet kan kun cpr-registreres på én adresse.

Hvis I ikke kan nå til enighed om, hvor jeres barn skal bo, vil sagen som udgangspunkt blive kategoriseret som en gul eller rød sag ved Familieretshuset.

Samvær

Den forælder, som barnet ikke har bopæl hos, har ret til samvær med barnet.

Har I indgået en samværsaftale, anses den som bindende på samme niveau som en afgørelse afsagt af Familieretten. Det kræver således væsentlige ændringer i forholdene at ændre en samværsaftale.

Forældremyndighed

Alle sager om forældremyndighed starter ved Familieretshuset; men det er kun Familieretten, der kan træffe endelig afgørelser om forældremyndighed.

Det følger af forældreansvarsloven, at der som udgangspunkt er fælles forældremyndighed. Det kræver særligt tungtvejende hensyn, hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves. Normalt ophæves den fælles forældremyndighed kun, hvis der foreligger vold, misbrug, en samværsforælders permanente fraflytning til udlandet, el.lign.

Det er muligt at opnå fri proces i sager om forældremyndighed, hvis du opfylder betingelserne herfor.

Familieretten

Hvis alle forsøg på at nå til enighed fejler, ender sagen i Familieretten. Særlige sager, hvor der eksempelvis er påstand om fysisk eller psykisk vold, misbrug eller lignende, skal i hovedreglen altid afgøres ved Familieretten.

Også ved Familieretten har du ret til at lade dig repræsentere af advokat. Ved sager, der behandles ved Familieretten, er der mulighed for at modtage fri proces til vores behandling af sagen, hvis du opfylder de økonomiske betingelser herfor. Herved betaler staten vores salær. Det er også muligt at modtage gratis advokathjælp, hvis du har retshjælpsforsikring.

Hos Advokathuset Eegholm har vi stor erfaring med forældreansvarssager, og vi vejleder dig i, hvordan du bedst gavner din sag.

Det er dog også vigtigt for os at understrege, at vi har menneskerne i fokus. Derfor er vigtigt for os at stræbe på at slukke ilden frem for at puste yderligere til den. I vores verden handler det ikke om, at en forældreansvarssag skal ende med en vinder og en taber; men at du og derved dit/dine børn kommer bedst igennem en skilsmissesituation og således kan komme bedst muligt videre med jeres liv.