Afgiftsfrie gaver i 2022

Afgiftsfrie gaver i 2022

Hovedreglen i Danmark er, at enhver gave udløser enten skatte- eller afgiftspligt for modtageren.

Én af undtagelserne hertil er, at gaver til ægtefæller og registrerede partnere er afgiftsfrie.

En anden af undtagelserne er, hvis gaven gives til nærmeste familie (”gaveafgiftskredsen”). Det omfatter eksempelvis børn af gavegiveren. I sådanne tilfælde kan der i løbet af et år gives gaver op til et vist beløb uden, at det udløser skatte- eller gaveafgift.

Læs en kort introduktion af reglerne nedenfor, så du undgår de værste faldgruber og derved udløser en afgiftspligt hos dine børn, når du giver dem store gaver.

Hvad kendetegner en gave?

En gave er lidt simpelt formuleret overdragelsen af et formuegode mellem to parter, hvor overdragelsen skaber en formueforskydning. Normalt vil en overdragelse være kendetegnet ved, at hver part erlægger en ydelse, der begge (nogenlunde) svarer til værdien af den andens. Når du eksempelvis køber en liter mælk i supermarkedet, betaler du kontant værdien af mælken, og i modydelse modtager du én liter mælk. Der sker på den måde ikke en formueforskydning.

Når der gives en gave, sker der derimod en formueforskydning i og med, at gavemodtageren kvit og frit får overdraget en ydelse eller et formueaktiv uden, at der skal erlægges en modydelse af tilsvarende værdi. Ofte vil modtageren slet ikke erlægge en modydelse. Det modsatte kan dog sagtens være tilfældet. Det er eksempelvis tilfældet, hvis du i forhold til markedsværdien sælger dit sommerhus for billigt til dit barn. Dit barn har da modtaget en gave svarende til forskellen mellem købesummen og markedsværdien af sommerhuset.

Det er vigtigt at forstå, at gaver ikke behøver være pengegaver for at udløse afgift. Gaven kan sagtens være et aktiv, eksempelvis en bil, og det kan også være formuegoder, der ikke i sig selv øger formuen hos modtageren, men som sparer denne for en udgift. Eksempler på det sidste kunne være, at du betaler for en charterferie, indfrier et lån på vegne af personen eller eftergiver et lån, som personen skylder dig.

Lån som gaver

Mange forældre vælger at yde deres børn lån på særligt favorable vilkår – ofte endda både rente- og afdragsfrit. Det udløser normalt ikke skattemæssige konsekvenser, så længe barnet ikke anfører rentefradrag for lånet i sin årsopgørelse.

I stedet for afdrag vælger mange, at lånet løbende nedbringes ved en årlig gældseftergivelse – også kaldet nedskrivning af lånet. Det er vigtigt, at gældseftergivelsen i et skatteår ikke overstiger satserne for afgiftsfrie gaver, idet barnet ellers alligevel kan blive mødt med et afgiftskrav af SKAT. Se nærmere herom nedenfor. En årlig nedskrivning må heller ikke være aftalt på forhånd, da det i så fald betragtes som én samlet gave, der gives, når lånet udbetales. Gøres det rigtigt, kan du over tid afgiftsfrit forære dit barn hele lånebeløbet. Gældseftergivelse bør af bevismæssige hensyn foretages skriftligt.

De afgiftsfrie gaver – Gaver indenfor gaveafgiftskredsen

Som nævnt er gaver til ægtefæller og registrerede partnere afgiftsfrie. Herudover kan du til dine børn i løbet af skatteåret 2022 give gaver for et samlet beløb op til kr. 69.500. Satsen reguleres hvert år. Du skal være opmærksom på, at alle gaver tæller med – dvs. at selv ferier, du betaler, større lejlighedsgaver, gældseftergivelse og hjælp til at betale huslejen også skal tælles med.

To forældre kan samlet give i 2022 i alt kr. 139.000 til hvert af deres fælles barn uden, at gaverne udløser afgift. Det er dog et krav, at hver forælders formue i sig selv kan rumme de givne gaver.

Samme sats gælder ved gaver til børnebørn, stedbørn og -børnebørn, samlevere, plejebørn (i lovmæssig forstand), svigerbørn, hvis eget barn er afgået ved døden, forældre, stedforældre og bedsteforældre.

Der skal betales en afgift på 15 % af værdien, der overstiger satsen. Fsva. gaver til stedforældre og bedsteforældre skal der dog betales en afgift på 36,25 %.

Til svigerbørn, herunder stedbørns ægtefæller, kan der i 2022 gives gaver op til en værdi af kr. 24.300. Her er afgiften 15 % af værdien, der overstiger satsen.

Gaver til andre

Hvis du giver til andre end personer omfattet af gaveafgiftskredsen, beskattes gaven hos modtager som almindelig person indkomst.

Hos Advokathuset Eegholm har vi specialiserede advokater, der sidder klar til at hjælpe dig med at opfylde dine konkrete ønsker, så du sikrer dine børn og børnebørn den bedste start på livet.