Lovændring i lov om forbud mod forskelsbehandling

Lovændring i lov om forbud mod forskelsbehandling

Med ikrafttræden den 01.07.2022 har Folketinget vedtaget en ændring i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Lovændringen indebærer, at arbejdsgivere ikke længere kan spørge til jobansøgeres alder.

Gældende ret

Det har længe været forbudt direkte eller indirekte at diskriminere både ansatte og ansøgere på baggrund af race, religion, mv., og herunder også alder. Et forbud mod direkte eller indirekte diskrimination på baggrund af alder er i sig selv således ikke nyt.

Nuværende lovgivning forbyder til gengæld ikke arbejdsgiver direkte i at spørge til en ansøgers alder. Det er kun ulovlig forskelsbehandling, hvis en arbejdsgiver lægger vægt i ansøgningsprocessen på den oplyste alder.

En arbejdsgiver må ligeledes allerede nu ikke ved annoncering angive, at en person med en bestemt alder, køn, race, religion, etc., er at foretrække eller i øvrigt opfordre specifikke segmenter opdelt efter samme kriterier til at ansøge.

Der er enkelte undtagelser hertil i lovgivningen. Et eksempel herpå er, hvor der sker positiv særbehandling i forbindelse med seniorpolitik, der har til formål at tiltrække og fastholde ældre ansatte. Et andet eksempel er, hvor jobbets karakter nødvendiggør en specifik trosretning, politisk anskuelse, race, alder, el.lign. Kravet om en specifik religiøs tilknytning, race, alder, mv., kan kun stilles, hvis det står i rimeligt forhold det pågældende jobs specifikationer – altså en proportionalitetsafvejning.

Lovændringen

Lovændringen indebærer kort sagt, at der ikke længere kan spørges til en jobansøgers alder.

Arbejdsgiver kan dog fortsat bede om oplysninger såsom CV, referencer, uddannelsesmæssig baggrund, og øvrig information, der afdækker og dokumenterer ansøgerens faglige kvalifikationer. Det gælder også selvom, at sådanne oplysninger sagtens både udtrykkeligt og implicit kan give arbejdsgiveren information om ansøgerens alder.

Lovændringen ændrer heller ikke på, at arbejdsgiver stadigvæk må anmode om, at ansøgeren oplyser om sin alder, hvis det har et sagligt formål, og at anmodningen står i proportionalt forhold til dette formål og hermed kravene til jobbet, som skal udfyldes. Undtagelserne skitseret ovenfor gælder således fortsat.

Advokatbistand

Hos Advokathuset Eegholm har vi stor erfaring med at rådgive og bistå både arbejdstagere, der har været udsat for uretmæssig forskelsbehandling, og arbejdsgivere, der enten står anklaget for samme, eller som blot vil have gennemgået sin ansættelsesproces for at sikre, der ikke begås fejl heri. Tøv derfor ikke med at kontakte vores advokater. Kontaktinfo finder du her.