Huslejeinkasso

Hos Advokathuset Eegholm har vi stor indsigt i de særlige regler, der gælder i forhold til huslejeinkasso og eventuel opsigelse og udsættelse af en lejer.

Undlader en lejer at betale husleje, forbrugsafgifter eller omkostninger i forbindelse med fx istandsættelse, kan en inkassosag komme på tale. Der er imidlertid en række juridiske formalia, der skal være overholdt til punkt og prikke, hvis ikke en sag om ophævelse af et lejemål skal ende med en afvisning i boligretten.

Vores advokater rådgiver udlejere i sager om huslejeinkasso, ligesom vi tilrettelægger de praktiske formalia i forbindelse med sagen.

Vindes sagen i boligretten, og lejemålet ophæves, bistår vi desuden med den fysiske udsættelse af lejer.

Handler problemet ikke om manglende betalinger, men derimod om vanrøgt af det lejede, larm eller anden generende opførsel fra lejers side, kan du læse mere om vores muligheder for at hjælpe under Lejeret.