Prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Dreptul de a beneficia de prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Legea privind compensarea lucrătorilor (lov om arbejdsskadesikring) acoperă, în principiu, toate persoanele angajate în Danemarca sau pe un vas danez şi persoanele care desfăşoară activităţi independente care au încheiat o asigurare individuală în prealabil.

Asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale trebuie încheiată cu o societate de asigurări aprobată/înregistrată la autoritățile daneze.

În cadrul acestui tip de asigurare sunt incluse:

  • prestaţii medicale, reabilitare funcţională, precum echipamente şi accesorii;
  • compensaţie pentru pierderea capacităţii de câştig (erstatning for erhvervsevnetab);
  • compensaţie pentru invaliditate permanentă (men godtgørelse);
  • compensaţie în caz de deces al persoanei care este ”cap de familie” (erstatning for tab af forsørger);
  • alocaţie temporară pentru supravieţuitori în caz de deces.

Prestaţii medicale şi reabilitare funcţională

Consiliul naţional pentru accidente de muncă este cel care va decide dacă se impun sau nu cheltuieli suplimentare pentru îngrijire, medicamente, echipamente şi accesorii speciale etc. Astfelcă, în evetualitatea în care consideră că aceste cheltuieli vor fi necesare pe viitor, ele vor fi acoperite printr-o sumă unică. De reținut este faptul că prestaţiile medicale şi reabilitarea funcţională vor fi acoperite numai în anumite situații, mai precis, în cazul în care costurile acestora nu sunt suportate de regimul de asigurări de sănătate sau nu fac parte din tratamentul administrat de un spital public.

Prestaţia de boală

Prestaţia de boală nu este acoperită de Legea privind compensarea lucrătorilor; astfel că, la un an de la producerea accidentului sau de la apariţia bolii, este imperios a se dispune o decizie în acest sens (privind compensaţia pentru pierderea capacităţii de câştig sau pentru invaliditate permanentă).

Compensaţia acordată pentru pierderea capacităţii de câştig

Compensaţia acordată pentru pierderea capacităţii viitoare de câştig vine cu rolul de a înlocui pierderea veniturilor cauzată de accidentul de muncă produs. De regulă, cuantumul acesteia este direct proporțional cu diferenţa dintre venitul pe care victimele l-ar fi putut realiza,  în cazul în care accidentul/boala profesională nu s-ar fi produs. Pentru a putea beneficia de acest tip de compensaţie, este important de reținut că pierderea capacităţii de câştig trebuie să depăşească 15%. Iar în cazul unei pierderi totale, compensaţia este egală cu 83% din remuneraţia anuală; în eventualitatea în care pierderea este mai mică, compensaţia va fi redusă proporţional. Există însă un cuantum maxim anual prestabilit (474 000 DKK – echivalentul a aprox. 63 755 EUR).

Compensaţie pentru invaliditate permanentă

Compensaţia pentru invaliditate permanentă se acordă conform legislației în vigoare, pentru neajunsurile permanente din viaţa de zi cu zi, considerate a fi consecinţe medicale ale accidentului/bolii profesionale.

Cuantumul acestui tip de compensație variază cel mai adesea, fiind stabilit în funcţie de severitatea accidentului, efectuându-se evaluarea acestuia pe baza unei scale fixe. Compensaţia pentru invaliditate permanentă se plăteşte ca sumă forfetară unică.

Compensaţie în caz de deces al capului familiei

Acest tip de compensație se acordă soțului/soției supraviețuitor/supraviețuitoare sau altor urmaşi aflaţi în întreţinerea acestuia; aceasta este stabilită la un nivel care are în vedere capacitatea supravieţuitorilor de a se întreţine singuri/în mod individual. Compensația se plătește pe o perioadă de cel mult 10 ani, iar cuantumul acesteia reprezintă 30% din venitul anual al persoaneidecedate. Fiecare copil beneficiază, de regulă, de o prestaţie anuală continuă – respectiv 10% din venitul anual al ”capului familiei” decedat (20% dacă persoana decedată era singurul părinte al copilului – unic întreținător) până când acesta împlineşte vârsta de 18 ani (21 de ani dacă este încă înscris la studii sau la cursuri de formare).

Obținerea prestaţiilor pentru accidente de muncă şi/sau boli profesionale

Angajatorii au obligația de a raporta de îndată producerea oricărui tip de accident de muncă societăţii de asigurări sau Consiliului naţional pentru accidente de muncă (Arbejdsskadestyrelsen). În caz contrar, persoana care a suferit respectivul accident de muncă, sau care a contactat boala ori supravieţuitorii acesteia dispun de o perioadă fixă de timp în care se pot adresa direct societăţii de asigurări sau Consiliului naţional pentru accidente de muncă din Danemarca.

Plata prestaţiilor

În cazul unui accident de muncă, pensiile şi capitalul sunt plătite de societatea de asigurări responsabilă; iar în eventualitatea în care discutăm de boli profesionale, plăţile vor fi efectuate de către casa de asigurări împotriva bolilor profesionale de pe piaţa muncii din Danemarca (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).

Căile de atac pe care le aveți la dispoziție

Consiliul naţional pentru accidente de muncă (Arbejdsskadestyrelsen) va fi autortatea care va decide dacă situaţia în speță constituie un accident de muncă/o boală profesională, dacă persoana în cauză are dreptul la compensaţie, precum și cuantumul acesteia. În eventualitatea în carenu sunteți de acord cu această decizie, aveți posibilitatea de a depune o contestaţie la Comisia de apel pentru probleme sociale (Ankestyrelsen) în termen de patru săptămâni de la primirea deciziei. Acest termen limită se poate prelungi la şase săptămâni, dacă aveți domiciliul pe teritoriul altui stat european.