Clauza de inalienabilitate

Poate fi dificil să vorbim sau să ne gândim la aspectele de care ar trbui să ţinem cont, atunci când soţul/soţia  ajunge în imposibilitatea de a se îngriji; de exemplu, în urma unui accident de mașină sau din cauza unei boli precum demența sau Alzheimer. Astfel de situaţii imprevizibile se pot ivi oricând, indifrent de vârstă, sau statut social; aşadar, consideăm că nu este greşit să ne întrebăm de ce ar fi recomandabil să apelăm la serviciile unui avocat în astfel de circumstanţe.

Casa de avocatură Eegholm, are atât avocaţi cât şi jurişti foarte bine pregătiţi, care vă pot oferi consultanţă şi asistenţă juridică la cele mai înalte standarde.  De exemplu, pentru ca o clauză de inalienabilitate sa fie valabilă, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

  • Clauza poate fi dispusă numai prin convenția părților ori prin testament. Obligația de a nu înstrăina bunul revine dobânditorului acestuia ca efect al contractului încheiat intre părţi sau impusa  beneficiarului testamentului prin voința unilaterală exprimată de către testator. Proprietarul unui bun nu va putea face niciodată o declarație de inalienabilitate cu privire la un bun din patrimoniul sau, o asemenea manifestare fiind lipsită de orice efect juridic.
  • În al doilea rând trebuie sa existe un interes serios legitim. Dobânditorul ar putea totuși fi autorizat de instanța judecătoreasca sa dispună de bunul ce a fost transmis afectat de aceasta clauza, daca interesul care a  justificat clauza de inalienabilitate a dispărut sau daca un interes superior o impune.
  • Clauza de inalienabilitate este prin esența, temporara. Ea poate fi constituita pe o perioadă de timp delimitată. Acest termen începe sa curgă din momentul dobândirii bunului înstrăinat.
  • Forma clauzei de inalienabilitate. Clauza de inalienabilitate poate fi inserată numai într-un contract translativ de proprietate sau într-un testament.În cazul în care este inserată într-un testament aceasta trebuie să îndeplinească condițiile de forma testamentare.

Invocarea clauzei de inalienabilitate

În cazul în care o clauză de inalienabilitate a fost prevăzută într-un contract cu titlu gratuit, ea este opozabilă nu numai creditorilor actuali ori cei viitori ai dobânditorului, dar și celor anteriori actului de dobândire. În caz de îndeplinire a formalităților de publicitate, bunul astfel grevat nu va putea fi urmărit de toate aceste categorii de creditori ai proprietarului dobânditor acelui bun. De asemenea, efectul clauzei de inalienabilitate constă în aceea ca, până la expirarea termenului prevăzut în cuprinsul ei, bunul nu mai poate fi înstrăinat prin acte juridice inter vivos. De asemenea, bunul pentru care s-a stipulat inalienabilitatea nu este susceptibil de a forma obiectul unei urmăriri silite atâta timp cât  clauza produce efecte, daca prin lege nu se prevede altfel.

Dacă bunul care formează obiectul unei substituții fideicomisare ce consta în obligația prevăzută în sarcina legatarului ori a donatarului gratificat cu acest bun de a-l administra și a-l transmite, la decesul său, unei alte persoane desemnate de dispunător, dobânditorul va fi ținut de această obligație, astfel ca nu va putea transmite, la decesul său, decât substitutului desemnat de dispunător.

Aşadar, în eventualitatea în care aveţi nelămuriri, sau întrebări nu ezitaţi în a ne contacta, avocaţii şi angajaţii noştri stau întotdeauna la dispoziţia dumneavoastră.