Rets- og voldgiftsager

Er du blevet part i en juridisk tvist, er der kompetent hjælp og mange års erfaring at trække på hos Advokathuset Eegholm.

Rets- og voldgiftsager kan omhandle et bredt spektrum af problemstillinger, og der er sjældent to sager, der er helt ens. Uanset tvistens kerne kan Advokathuset Eegholm hjælpe dig på tre felter:

  • Juridisk rådgivning
  • Tilrettelæggelse af en sag
  • Førelse af en sag

Modsat hvad man umiddelbart kunne tro, udgør selve juraen, dvs. lovene og paragrafferne, typisk kun en lille del af advokatens kompetence i forbindelse med en tvist. Resten handler om beviserne. Om at stille de rigtige spørgsmål og fremskaffe den rigtige dokumentation. Det kan vi hos Advokathuset Eegholm, ligesom vores mangeårige erfaring sikrer dig et andet afgørende aspekt, nemlig at din sag bliver fremført korrekt over for den dommer eller de voldgiftsmænd, der i sidste ende afgør udfaldet af den.

Retssager

Et af de spørgsmål, der tit melder sig i forbindelse med en retssag, er, hvorvidt man som part i sagen skal anmode om, at der holdes syn og skøn. Det gælder ikke mindst i sager om fast ejendom, fx ved påstand om byggesjusk. Også på det felt vil vores erfaring komme klart til udtryk – både i forhold til vurderingen af, om et syn vil styrke sagen, og i forhold til udarbejdelsen af de spørgsmål, der i givet fald skal stilles til den eller de udpegede syns- og skønsmænd.

Voldgiftssager

Skal en tvist løses ved en voldgift, beror det typisk på en indgået aftale, fx en aktionæroverenskomst, en direktørkontrakt eller en standardaftale som AB92 inden for byggeriet. Sammenlignet med en offentlig retssag er en voldgift både hurtigere og mere diskret. Til gengæld kan afgørelsen ikke ankes, og derfor kan den i nogle tilfælde ende med at blive dyrere end en retssag. Lad derfor Advokathuset Eegholm rådgive om valget af tvisteløsning, når en aftale skal indgås.

Småsagsproces

Med virkning fra 1. januar 2008 indførte man den såkaldte småsagsproces i det danske retssystem. Småsagsprocessen er et hurtigt og billigt alternativ til en almindelig retssag i tvister med krav op til 50.000 kr. Blandt andet afholdes der færre retsmøder, og samtidig er det parterne selv, der forbereder og fører sagen. Det er imidlertid stadig en byretsdommer, der fælder den afsluttende dom.